DFU vedtægter pr. 16. marts 2024 (22. udgave) (kan hentes/downloades her)

 

Navn og formål

§ 1

stk. 1   Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub.

stk. 2   DFU's hjemsted er Brøndby kommune.

stk. 3   DFU er medlem af Danmarks Idrætsforbund. DFU's organer og medlemmer er underlagt Danmarks Idrætsforbunds love.

stk. 4    Ingen klub/center under DFU må i sit navn indeholde ordet Danmark eller dansk

 

§ 2

DFU´s formål er at skabe de bedste rammer for faldskærmssporten blandt andet ved at

- repræsentere dansk faldskærmssport officielt

- arbejde aktivt for højnelse af sikkerheden i faldskærmssporten

- understøtte samarbejdet i de enkelte DFU klubber og på tværs af DFU klubber

- understøtte tiltag der fremmer mangfoldigheden og frivillighed i faldskærmssporten

- understøtte tiltag der højner elitekulturen i faldskærmssporten.

 

Medlemmer

§ 3


stk. 1  Som medlem af DFU kan optages faldskærmsklubber, der har mindst 25 aktive medlemmer og råder over egen miljøgodkendt springplads.

stk. 2  Repræsentantskabet kan beslutte at optage faldskærmscentre som medlemmer på konkret forhandlede vilkår.

stk. 3  En klub eller et faldskærmscenter, der ønsker at indtræde i DFU, skal til DFU's bestyrelse indsende en begæring vedlagt klubbens/centrets vedtægter, formandens/lederens navn og adresse samt fortegnelse over navn, adresse og fødselsdato over klubbens/centerets medlemmer.

stk. 4  Klubbernes/centrenes vedtægter må ikke indeholde bestemmelser, der strider mod DFU´s eller Danmarks Idrætsforbunds love og bestemmelser.

stk. 5  Ændringer i klubbernes/centrenes vedtægter skal inden 14 dage indsendes til DFU's bestyrelse.

stk. 6  Skift af formand i klubber/centre skal inden 14 dage meddeles til DFU.

stk. 7  DFU´s bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri.

stk. 8  Klubberne/centrenes og deres medlemmer har pligt til at efterkomme de bestemmelser, der træffes af DFU´s og Danmarks Idrætsforbunds organer i henhold til disse organisationers love.

 

Unionens organer

§ 4  DFU´s organer er følgende:

 1. Repræsentantskab
 2. Bestyrelse
 3. Ordensudvalg
 4. Udvalg

 

Repræsentantskab

§ 5

stk. 1  Repræsentantskabet er DFU's højeste myndighed.

stk. 2  Hver klub/center har én repræsentant.

stk. 3  Hver klub/center har én stemme for hver påbegyndt 50 medlemmer i forhold til klubbens/centrets medlemstal pr. 31. december forud for repræsentantskabsmødet. Dog kan en klubs stemmer ikke overstige mere end en 1/3 del af samtlige stemmer – uanset medlemstal.

stk. 4  En repræsentant kan give et andet medlem fra sin klub/center skriftlig fuldmagt til at stemme for sig.

stk. 5  Hvis en klub/center er i restance overfor DFU, mister den retten til at stemme på repræsentantskabsmødet.

 

Afholdelse af repræsentantskabs- og formandsmøder

§ 6

stk. 1  Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i januar kvartal.

stk. 2  I oktober eller november måned afholdes formands- og budgetmøde mellem DFU´s bestyrelse og formændene for klubber/centre og udvalg. På mødet forelægges bestyrelsens udkast til budget for det kommende år.

stk. 3  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis det begæres af

- DFU´s formand

- et flertal af DFU´s bestyrelse

- mindst 10 repræsentanter

stk. 4  Repræsentantskabsmøder indkaldes med mindst 6 og højst 8 ugers varsel.

stk. 5  Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt med almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.

 

§ 7

stk. 1  Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet.

stk. 2  Dirigenten afgør endeligt alle behandlings- og afstemningsspørgsmål

 

Dagsorden for repræsentantskabsmøde

§ 8

stk. 1  Ordinært repræsentantskabsmøde har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning fra formand.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget, og godkendelse af kontingentets størrelse.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af næstformand.
 8. Valg af økonomiansvarlig.
 9. Valg af teknisk sekretær.
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 11. Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen.
 12. Valg af ordensudvalgsmedlem og suppleant.
 13. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 14. Eventuelt.

stk. 2  Forslag skal for at kunne vedtages være DFU i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.

stk. 3  Repræsentanter og medlemmer af DFU´s bestyrelse og udvalg har taleret under hele repræsentantskabsmødet. Under eventuelt har desuden inviterede gæster taleret. Dirigenten kan i konkrete situationer, hvor det skønnes relevant, tildele andre taleret.

stk. 4  Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet skal repræsentanterne have modtaget:

 1. Dagsorden.
 2. Oversigt over det samlede stemmeantal og de enkelte klubbers/centres stemmeantal.
 3. Revideret regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Årets budget

 

DFU's forvaltning

§ 9

stk. 1  DFU´s bestyrelse består af 6 personer.

 1.  Formand.
 2.  Næstformand.
 3.  Teknisk sekretær.
 4.  Økonomiansvarlig.
 5.  Bestyrelsesmedlem med primært ansvar for elite - denne person kan ikke samtidig være aktiv talent- eller eliteatlet..
 6.  Bestyrelsesmedlem med primært ansvar for bredde.

stk. 2  Til bestyrelsen kan vælges personer, der er medlem af en klub eller et faldskærmscenter, der er medlem af DFU.

stk. 3  Alle medlemmer af bestyrelsen vælges hver for sig for to år.

I lige år vælges formand, teknisk sekretær og breddeansvarligt bestyrelsesmedlem.
I ulige år vælges næstformand, økonomiansvarlig og eliteansvarligt bestyrelsesmedlem.

Stk. 4  De to suppleanter vælges for ét år ved samlet valg, hvor der afgives stemme på én person. Den, der får flest stemmer, er valgt som 1. suppleant, og den, der får næstflest stemmer, er valgt som 2. suppleant.

Stk. 5  Revisorerne vælges for ét år ved samlet valg, hvor der afgives stemme på én person. De to, der får flest stemmer, er valgt som revisorer. Den, der får tredjeflest stemmer, er valgt som 1. revisorsuppleant, og den, der får fjerdeflest stemmer, er valgt som 2. revisorsuppleant.

stk. 6  Et bestyrelsesmedlem fungerer indtil afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor der vælges en anden i stedet.

stk. 7  Fratræder et bestyrelsesmedlem inden for valgperioden, indtræder suppleant i stedet indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. Hvis det er formanden, der fratræder, fungerer næstformanden som formand. For de øvrige bestyrelsesposter beslutter bestyrelsen, hvorledes posterne skal fordeles.

 

§ 10

stk. 1  Bestyrelsen leder DFU under ansvar overfor repræsentantskabet og træffer afgørelse i alle spørgsmål, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i vedtægterne. Bestyrelsen kan uddelegere spørgsmål til afgørelse i udvalgene eller beslutte at henskyde et spørgsmål til afgørelse i repræsentantskabet.

stk. 2  Bestyrelsesmøder bør tilstræbes afholdt mindst 4 gange årligt. I øvrigt indkaldes til møde, når formanden eller mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Indkaldelse skal ske med mindst 3 dages varsel.

stk. 3  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, eller bestyrelsesmødet er lovligt indkaldt, og mindst 4 medlemmer er til stede.

stk. 4  Hvis der umiddelbart efter et bestyrelsesmøde, hvor der ikke har været mødt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, indkaldes til et nyt møde med samme dagsorden, er de bestyrelsesmedlemmer, der møder på det andet møde, beslutningsdygtige uanset antal fremmødte.

stk. 5  Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

stk. 6  Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

 

Daglige forretninger og regnskabsforhold

§ 11

stk. 1  DFU tegnes af formanden og næstformand sammen med et yderligere bestyrelsesmedlem

stk. 2  Daglig administration varetages af DFU's kontor.

stk. 3  Økonomiske enkeltdispositioner over 500.000 kr. skal godkendes af repræsentantskabet.

stk. 4  DFU´s regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 5  Bestyrelsen træffer beslutning om anbringelse af DFU's midler.

stk. 6  De valgte revisorer skal løbende gennemgå regnskabet og fremkomme med bemærkninger og indstillinger til bestyrelsen og repræsentantskabsmødet.

 

Bestemmelser vedrørende forseelser

§ 12

stk. 1  DFU's bestyrelse kan pålægge en organisation eller enkeltperson under DFU sanktioner for:

 1. overtrædelse af love eller andre bestemmelser eller anvisninger givet af ansvarshavende ledere ved springvirksomhed,
 2. usportslig adfærd,
 3. grov uagtsomhed eller hensynsløshed under springvirksomhed, ved omgang med materiel eller ved ophold på springplads, der har medført fare for skade på andres eller eget liv, helbred eller materiel
 4. direkte skade eller modarbejdelse af DFU, overtrædelse af væsentlig lovgivning og vandelskrav, manglende efterlevelse af DFUs vedtægter, gældende politikker, eller andre retningslinjer

stk. 2  Sanktionerne kan være:

 1. tildeling af misbilligelse eller advarsel
 2. Idømmelse af bøde ikke over 10.000 kr., hvilket sker ved bestyrelsens beslutning med fastsættelse af bødens størrelse under hensyntagen til forseelsens karakter og omfang samt i overensstemmelse med gældende retningslinjer
 3. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade, herunder økonomisk tab for DFU
 4. udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger eller springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter
 5. for så vidt angår enkeltpersoner: udelukkelse fra DFU
 6. for så vidt angår klubber/centre: indkaldelse til repræsentantskabsmøde med henblik på beslutning om udelukkelse, inddragelse af certifikater eller andre rettigheder


stk. 3  Bestyrelsens kompetence gælder alle forseelser begået i Danmark samt forseelser begået i udlandet i forbindelse med repræsentation af DFU ved konkurrencer eller andre arrangementer

 

§ 13

stk. 1  Inden afgørelse træffes, skal bestyrelsen give den, som sagen drejer sig om, lejlighed til at udtale sig.

stk. 2  Til brug ved behandlingen af en sag efter § 12 har de implicerede organisationer eller personer pligt til at meddele DFU's bestyrelse alle de oplysninger, herunder økonomiske, som bestyrelsen skønner nødvendige for sagens oplysning.

stk. 3  Meddeles de ønskede oplysninger ikke, vil sagen blive afgjort ud fra de øvrige oplysninger i sagen.

stk. 4  Bestyrelsens afgørelse skal meddeles skriftligt til den organisation eller person, som sagen drejer sig om. Afgørelsen skal være begrundet og indeholde vejledning om reglerne for indbringelse for ordensudvalget, jf. § 14.

 

§ 14

stk. 1  Følgende af bestyrelsens afgørelser kan indbringes for ordensudvalget:

1.       Bøde eller erstatningskrav

2.       Udelukkelse af enkeltpersoner længere end 3 måneder.

3.       Inddragelse af certifikater eller rettigheder længere end 3 måneder

stk. 2  I andre sager er bestyrelsens afgørelse endelig, medmindre ordensudvalget undtagelsesvist på grund af sagens særlige omstændigheder eller principielle karakter beslutter at behandle sagen.

stk. 3  Klage over bestyrelsens afgørelse skal være modtaget af ordensudvalget inden 4 uger efter, at klageren har modtaget behørig besked om afgørelsen, jf. § 13 stk. 4.

stk. 4  Indbringelse for ordensudvalget har ikke opsættende virkning på afgørelsen, medmindre ordensudvalget beslutter det.

 

Ordensudvalget

§ 15

stk. 1  Ordensudvalget består af en formand, to andre medlemmer og en suppleant, der indtræder, hvis et af de faste medlemmer er forhindret eller inhabil. Udvalget konstituerer sig selv; men formanden skal være jurist.

stk. 2  Medlemmerne vælges for 3 år forskudt, således at der hvert år vælges ét medlem. Suppleant vælges hvert år. Valg af fast medlem og suppleant sker samlet, således at der afgives stemme på én person. Den person, der opnår flest stemmer, er fast medlem, mens den, der opnår næstflest stemmer, er suppleant.  

stk. 3  Valgbare er personer, der er medlem af en klub eller et faldskærmscenter, der er medlem af DFU.

stk. 4  Udelukket fra valg er repræsentanter, medlemmer af DFU´s bestyrelse eller et af DFU’s andre udvalg.  

stk. 5  Et medlem, der er begyndt behandling af en sag, deltager i sagens behandling indtil afgørelse, uanset om medlemmet inden da er udtrådt af udvalget.

 

§ 16

stk. 1  Ordensudvalgets opgaver er:

1. at afgøre alle sager, som efter vedtægterne kan indbringes for det.

2. fungere som voldgiftsret ved afgørelse af uenighed mellem organisationer eller enkeltpersoner under DFU.

3. afgøre spørgsmål om fortolkning af DFU´s love og andre bestemmelser.

stk. 2  Udvalget kan træffe afgørelse om:

 1. tildeling af misbilligelse eller advarsel,
 2. idømmelse af bøde,
 3. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade,
 4. udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger, eller springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter,
 5. udelukkelse af enkeltpersoner fra DFU,
 6. inddragelse af certifikater eller andre rettigheder
   

§ 17

stk. 1  Når en sag indbringes for ordensudvalget, overtager udvalget de beføjelser, som er tillagt bestyrelsen i § 13.

stk. 2  Udvalget fastsætter selv sin forretningsgang.

stk. 3  Udvalgets afgørelse skal træffes hurtigst muligt, Afgørelsen skal være begrundet. Parterne i sagen og DFU’s bestyrelse skal have skriftlig meddelelse om afgørelsen.

stk. 4  Ordensudvalgets afgørelse kan indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Meddelelsen om afgørelsen skal indeholde vejledning om dette.

 

De tekniske udvalg

§ 18

stk. 1  Bestyrelsen nedsætter det fornødne antal udvalg.

 

Konkurrencer

§ 19

stk. 1  Der afholdes Danmarksmesterskab én gang årligt.

stk. 2  Danmarksmesterskaberne afholdes i overensstemmelse med Danmarks Idrætsforbunds bestemmelser om Danmarksmesterskaber og Federation Aeronautique Internationales bestemmelser om verdensmesterskaber.

stk. 3  Bestyrelsen beslutter, i hvilke discipliner der skal afholdes Danmarksmesterskaber

 

§ 20

stk. 1  Der afholdes årligt mindst én yderligere konkurrence i de samme discipliner som Danmarksmesterskaberne.

 

Kontingent

§ 21

stk. 1  Klubberne/centre betaler kontingent for hvert klub-/centermedlem.

stk. 2  Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

stk. 3  Kontingent betales kvartalsvis bagud og skal være indbetalt senest den 20. i månederne januar, april, juli og oktober.

 

Lovændringer

§ 22

stk. 1  Ændring af DFU's vedtægter kan kun besluttes af repræsentantskabet.

stk. 2  Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af DFU's samlede stemmeantal er repræsenteret, og at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmeantal er for vedtægtsændringen.

stk. 3  Hvis ændringen ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor ændringen kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 2/3 af det tilstedeværende stemmeantal er for den.

 

§ 23

stk. 1  Udelukkelse af en klub/center kan kun besluttes af repræsentantskabet på et repræsentantskabsmøde.

stk. 2  Udelukkelse kan kun ske, hvis mindst 2/3 af DFU's samlede stemmeantal er repræsenteret, og mindst 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for udelukkelsen.

stk. 3  Hvis udelukkelse ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor udelukkelse kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for udelukkelse

 

§ 24

stk. 1  Opløsning af DFU kan kun besluttes af repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde særligt indkaldt med dette formål.

stk. 2  Opløsning kan kun ske, hvis mindst 2/3 af DFU's samlede stemmeantal er repræsenteret, og mindst 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for opløsning.

stk. 3  Hvis opløsning ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor opløsning kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for opløsning.

stk. 4  Hvis DFU opløses, tilfalder DFU´s midler Danmarks Idrætsforbund.

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Download "Springeren"